Unia Europejska

Rekrutacja - 2019/2020 - semestr letni

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Ogólna charaktrystyka kierunku

 

 

Nazwa kierunku studiów:

Inżynieria produkcji

Specjalność:

  • Zintegrowane systemy wytwarzania
  • Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie
  • Systemy informatyczne w inżynierii produkcji

Poziom kształcenia:

studia drugiego stopnia

Profil kształcenia:

praktyczny

Obszar kształcenia:

obszar nauk technicznych

Dziedziny nauki, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:

nauki techniczne

Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:

dyscyplina podstawowa: inżynieria produkcji,

dyscypliny wspomagające: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, górnictwo i geologia inżynierska, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika

Forma studiów:

stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania studiów
(liczba semestrów):

3 semestry

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):

103

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:

magister inżynier

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów:

     Absolwenci kierunku Inżynieria produkcji uzyskają tytuł magistra inżyniera i przygotowani będą do podjęcia zadań w zakresie planowania projektowania, sterowania i kontrolowania procesów oraz systemów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Nowo utworzony kierunek studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnej gospodarki, poszukującej wykształconych specjalistów, przygotowanych do pracy w zakładach produkcyjnych i usługowych, ośrodkach naukowo- badawczych, firmach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych oraz w jednostkach administracji publicznej. Nowoczesne, interdyscyplinarne wykształcenie, łączące zaawansowaną wiedzę inżynierską z elementami wiedzy ekonomicznej, pozwoli absolwentom zajmować również kierownicze stanowiska, a wiedza i umiejętności ułatwią prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dzięki odpowiedniemu, praktycznemu programowi kształcenia, będą oni spełniali wymogi stawiane przez dynamiczny i międzynarodowy przemysł zmierzający do automatyzacji, robotyzacji oraz digitalizacji procesu produkcyjnego, w myśl koncepcji Przemysłu 4.0.

     Absolwenci II stopnia kierunku Inżynieria produkcji mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe kontynuując kształcenie na studiach podyplomowych oraz studiach III stopnia prowadzonych uczelniach technicznych w kraju i za granicą, szczególnie w obszarze nauk technicznych, a także nauk o zarządzaniu, w dyscyplinach pokrewnych z inżynierią produkcji.

Informacja na temat uwzględnienia w programie kształcenia wniosków z analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy:

       Rynek pracy jest coraz bardziej wymagający dla absolwentów szkół wyższych. Śledząc dane statystyczne i komentarze do nich, można dostrzec zmieniające się uwarunkowania tego rynku, szczególnie związane z nowymi trendami zawodowymi. Analizy skłaniają do wniosku, że odpowiedni wydaje się wybór takiego kierunku, który wpisuje się w istniejącą lub wyłaniającą się tendencję na rynku pracy i na którym sprawdzają się najbardziej zaskakujące połączenia wiedzy i doświadczeń, z wielu dziedzin i dyscyplin naukowych czy zawodowych.

       Analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy dokonana została na podstawie:

  • Opinii przedstawicieli instytucji nadzorujących dany sektor przedsiębiorców.
  • Bezpośredniej opinii przedstawicielami rynku pracy, gdyż w skład komisji opracowującej wniosek wchodzili  przedstawiciele przedsiębiorstw.
  • Licznych spotkań i konsultacji z przedstawicielami lokalnego rynku pracy.
  • Opinii Konwentu Uczelni.
  • Opinii i sugestii płynących od studentów.
  • Analizy opinii absolwentów w ramach programu monitorowania karier absolwentów.

     Oczekiwania pracodawców wyrażone zostały również w formie listów intencyjnych, umów i porozumień zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami, a uczelnią lub bezpośrednio zakładem, w obrębie którego realizowany będzie kierunek studiów.

       Opracowany program kształcenia, a w szczególności efekty kształcenia dla kierunku studiów poddane były także opinii członków Konwentu Uczelni, w którym zasiadają przedstawiciele lokalnego rynku pracy i uczelni wyższych. Dokonano analizy planu studiów, przedstawiono założenia programu, w tym moduły specjalnościowe oraz oczekiwania i wymagania stawiane absolwentom kierunku.

       Program studiów kierunku Inżynieria produkcji został opracowany przez zespół, w którego skład wchodzili nauczyciele akademiccy, oraz przedstawiciele rynku pracy.

Cechy szczególne, wyróżniające kierunek studiów od innych konkurencyjnych ofert kształcenia:

       W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie prowadzone są studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Kierunek Inżynieria produkcji jest pierwszym kierunkiem drugiego stopnia. Na terenie powiatu krośnieńskiego i powiatów ościennych występuje aktualnie luka edukacyjna związana z brakiem dostępu młodzieży do kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria produkcji (tytuł zawodowy: magister inżynier). Kierunek ten umożliwi dostęp do zawodu magistra inżyniera Inżynierii produkcji młodzieży z Krosna i okolic, adekwatnie do zmieniających się uwarunkowań na rynku pracy, co przełoży się z pewnością na wzrost jakości i poziomu życia oraz konkurencyjność i gospodarki, i przedsiębiorczości. Studia na kierunku Inżynieria produkcji pozwolą studentom rozwijać własne talenty i realizować pasje, a także przygotują ich do pracy zawodowej.

 

Programy i tury rekrutacji

Lp. Studia Tura 1 Tura 2
1 Inżynieria produkcji - spec. Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie od: 16.01.2020 14:30
do: 19.02.2020 23:59
od: 24.02.2020 00:00
do: 28.02.2020 13:59
2 Inżynieria produkcji - spec. Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie od: 16.01.2020 14:30
do: 19.02.2020 23:59
od: 24.02.2020 00:00
do: 28.02.2020 13:59
3 Inżynieria produkcji - spec. Systemy informatyczne w inżynierii produkcji od: 16.01.2020 14:30
do: 19.02.2020 23:59
4 Inżynieria produkcji - spec. Systemy informatyczne w inżynierii produkcji od: 16.01.2020 14:30
do: 19.02.2020 23:59
od: 24.02.2020 00:00
do: 28.02.2020 13:59
5 Inżynieria produkcji - spec. Zintegrowane systemy wytwarzania od: 16.01.2020 14:30
do: 19.02.2020 23:59
od: 24.02.2020 00:00
do: 28.02.2020 13:59
6 Inżynieria produkcji - spec. Zintegrowane systemy wytwarzania od: 16.01.2020 14:30
do: 19.02.2020 23:59
od: 24.02.2020 00:00
do: 28.02.2020 13:59
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 25, 50, 100, 150, 200